Program vår/höst 2024.

Hej alla!
Här kommer vårt program för vår och höst 2024.
Tiden går fort och de första punkterna är redan avklarade. 
En del datum sätts senare och läggs ut på vår hemsida plus skickas på mail till de som angett giltig mailadress. 
Påminn gärna de som ej får dessa mail att skicka sin adress till mig!
Hoppas ni tycker om våra aktiviteter!
Med vänlig hälsning,
Styrelsen Ödeshögskretsen /  gm Barbro Nelly.

SNF Ödeshög kretsen program 2024

Årsmöte!

Härmed kallas du till årsmöte för Naturskyddsföreningen i Ödeshög.

Datum: Onsdag 22 mars kl 18:30.
Plats: Annelie’s Matsal, Storgatan 35, Ödeshög.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder föreningen på kaffe med smörgåstårta.
Kjell Antonsson berättar om sin digra inventering av Ombergs insektsfauna.

Välkomna till en trevlig kväll!

Dagordning:
1. Stämmans öppnande och fastställande av dagordning.
2. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst.
3. Val av ordförande för stämman.
4. Val av sekreterare för stämman.
5. Val av två justerare, tillika rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Fastställande av resultat och balansräkning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
10. Val av styrelseledamöter.
12. Val av två revisorer.
13. Val av valberedning.
14. Val av representanter för länsstämman.
15. Ärenden som årsmötet förelägger stämman.
16. Ärenden som väckts genom motion.
17. Övriga frågor.
18. Stämmans avslutande.