Årsmöte!

Härmed kallas du till årsmöte för Naturskyddsföreningen i Ödeshög.

Datum: Onsdag 22 mars kl 18:30.
Plats: Annelie’s Matsal, Storgatan 35, Ödeshög.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder föreningen på kaffe med smörgåstårta.
Kjell Antonsson berättar om sin digra inventering av Ombergs insektsfauna.

Välkomna till en trevlig kväll!

Dagordning:
1. Stämmans öppnande och fastställande av dagordning.
2. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst.
3. Val av ordförande för stämman.
4. Val av sekreterare för stämman.
5. Val av två justerare, tillika rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Fastställande av resultat och balansräkning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
10. Val av styrelseledamöter.
12. Val av två revisorer.
13. Val av valberedning.
14. Val av representanter för länsstämman.
15. Ärenden som årsmötet förelägger stämman.
16. Ärenden som väckts genom motion.
17. Övriga frågor.
18. Stämmans avslutande.

Naturkväll, Tåkern Naturum.

Vi firar Naturkväll!

Den 2 juni kl 18.00 vid Tåkern Naturum.

Vi börjar med möjlighet att ta Naturfalken.

Därefter grillning vid nya grillplatsen. Matsäck medtages.

Avslutar med naturguidning ca 20.00-22.00.

Välkomna!